Quản Trị Dữ Liệu SX Nhà Máy

Quản trị dữ liệu sản xuất trong các nhà máy là một việc rất quan trọng. Dữ liệu được đảm bảo sẽ giúp dễ dàng truy xuất nguồn gốc, thuận lợi theo dõi vòng đời của sản phẩm.


Quản Trị Dữ Liệu SX Nhà Máy


Đối với mỗi sản phẩm trong nhà máy, sẽ trải qua nhiều công đoạn khác nhau để đi đến được công đoạn cuối cùng là xuất hàng. Tại mỗi công đoạn chúng tôi can thiệp vào các hệ thống phần cứng để lấy dữ liệu hoặc sử dụng các phần mềm để cập nhật dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo dữ liệu tại mỗi công đoạn của sản phẩm được đầy đủ. Việc thu thập dữ liệu này rất quan trọng nó giúp nhà máy dễ dàng kiểm soát và điều tra các sản phẩm lỗi, hay làm các báo cáo sản xuất mỗi ngày.


Tags: Quản trị, Dữ liệu sản xuất
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp