Dự án quản lý dữ liệu sản xuất máy ICT

Dự án quản lý dữ liệu sản xuất máy ICT là dự án quản lý, thu thập và phân tích dữ liệu log tại hơn 300 máy ICT - máy kiểm tra linh kiện điện tử.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Input thông tin các máy ICT.
  2. Thu thập dữ liệu log.
  3. Phân tích các sản phẩm OK/NG.
  4. Phân tích, thống kê các loại lỗi.
  5. Tìm kiếm, báo cáo dữ liệu.


Dự án quản lý dữ liệu sản xuất máy ICT


Các hệ thống vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm input dữ liệu.
  2. Hệ thống phần mềm thu thập, phân tích dữ liệu log.
  3. Hệ thống phần mềm tra cứu, báo cáo.
  4. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: ICT, Dữ liệu sản xuất, Log file
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp