Dự án thu thập và quản lý dữ liệu các công đoạn sản xuất

Đây là dự án cần thu thập và xử lý dữ liệu của 15 công đoạn trong một dây truyền sản xuất. Hệ thống cần can thiệp vào các hệ thống phần cứng để lấy dữ liệu trực tiếp, can thiệp vào các máy PC để thu thập các dữ liệu Log, và một số công đoạn cần nhập mới dữ liệu đầu vào


Nhiệm vụ của hệ thống:

 1. Input dữ liệu các công đoạn.
 2. Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu Log các công đoạn.
 3. Kết nối các thiết bị phần cứng (RS232, Ethernet) để lấy dữ liệu trực tiếp.
 4. Tổng hợp, lưu trữ dữ liệu.
 5. Truy xuất, báo cáo dữ liệu.


Dự án quản lý dữ liệu các công đoạn sản xuất


Các chương trình vận hành:

 1. Hệ thống phần mềm input dữ liệu.
 2. Lập trình PLC can thiệp phần cứng lấy dữ liệu.
 3. Hệ thống phần mềm giao tiếp với phần cứng.
 4. Hệ thống phần mềm thu thập, phân tích dữ liệu thực tế.
 5. Hệ thống phần mềm truy xuất, báo cáo dữ liệu.
 6. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: Dữ liệu sản xuất, Log, Công đoạn sản xuất
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp