Dự án xây dựng hệ thống phần mềm SMT dây truyền sản xuất

Hệ thống phần mềm SMT quản lý các dữ liệu dán bề mặt của link kiện điện tử.

Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Input dữ liệu đầu vào.
  2. Xử lý thông tin dữ liệu dán bề mặt link kiện.
  3. Đưa ra các cảnh báo quá hạn dán.
  4. Tìm kiếm, báo cáo dữ liệu.


Dự án xây dựng hệ thống SMT dây truyền sản xuất


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm input dữ liệu.
  2. Hệ thống cảnh báo quá hạn thông tin cần dán.
  3. Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu.
  4. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.Tags: SMT, Dây truyền sản xuất
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp