Hệ thống AI phát hiện góc nghiêng sản phẩm

Đây là hệ thống kết hợp PLC, băng tải và phần mềm. Các sản phẩm sẽ chạy trên băng tải và dâu của sản phẩm có 1 góc nghiêng, hệ thống cần kiểm tra góc nghiêng phù hợp với tiêu chuẩn hay không để cho sản phẩm được đi qua. Nếu góc nghiêng không phù hợp sản phẩm này sẽ tự động bị loại bỏ.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Kết nối với PLC qua giao thức Ethernet.
  2. Nhận tín hiệu từ PLC để đọc mã và phân tích sản phẩm.
  3. Gửi tín hiệu PLC nếu sản phẩm OK/NG.
  4. Sử dụng AI để phân tích góc nghiêng sản phẩm, tự động chụp lại các sản phẩm có góc nghiêng không đạt tiêu chuẩn.
  5. Tạo dữ liệu báo cáo.


Hệ thống AI phát hiện góc nghiêng sản phẩm


Các chương trình vận hành:

  1. Chương trình PLC.
  2. Hệ thống phần mềm kết nối PLC, kiểm tra sản phẩm, tạo báo cáo.
  3. Hệ thống lưu trữ và backup dữ liệu kiểm tra.


Tags: AI, Big data, Học máy, Sản phẩm lỗi
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp