Phần mềm quản lý hệ thống Plasma

Phần mềm kiểm tra sản phẩm sau một khoảng thời gian nhất định đã được làm tiếp ở công đoạn tiếp theo hay chưa.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Input dữ liệu đầu vào sản phẩm
  2. Kiểm tra thời gian từ lúc input tới khoảng thời gian xác định trước đã được làm ở công đoạn tiếp theo hay chưa.
  3. Đưa ra các cảnh báo về tình trạng của sản phẩm.
  4. Truy xuất, báo cáo dữ liệu.


Phần mềm quản lý hệ thống Plasma


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm input dữ liệu.
  2. Hệ thống phần mềm kiểm tra dữ liệu.
  3. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: Phần mềm, Plasma
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp