Website quản trị điều kiện sản xuất của các hệ thống máy

Các máy sản xuất trước khi vận hành cần được đưa vào các chương trình với điều kiện sản xuất tiêu chuẩn. Các thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành kiểm tra đối với mỗi sản phẩm sẽ được so sánh với các tiêu chuẩn này để bảo đảm rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn tại các máy này.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Input thông tin đầu vào các máy, các chương trình.
  2. Input các thông tin điều kiện sản xuất mỗi máy, chương trình.
  3. Phân tích dữ liệu sản phẩm khi máy chạy với các điều kiện sản xuất tiêu chuẩn đầu vào.
  4. Đưa ra cảnh báo khi máy chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành.
  5. Báo cáo dữ liệu sản xuất.


Website quản trị điều kiện sản xuất của các hệ thống máy sản xuất


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống website input, báo cáo dữ liệu.
  2. Hệ thống phần mềm thu thập, phân tích dữ liệu thực tế.
  3. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu


Tags: Website, Quản trị, Điều kiện sản xuất, Dữ liệu
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp