Xây dựng hệ thống đo lường năng suất sản xuất bằng OEE

OEE – Overall Equipment Effectiveness (Hiệu quả thiết bị tổng thể) là một thước đo được sử dụng để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và hỗ trợ các hành động để cải thiện năng suất. 

Tỷ lệ phần trăm OEE mô tả thời gian sản xuất mà máy móc, dây chuyền hoặc thiết bị thực sự hoạt động hiệu quả. Do đó, một hạng mục thiết bị có điểm OEE là 100% luôn có sẵn mà không có bất kỳ thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch nào; cung cấp sản phẩm nhanh nhất có thể; và sản phẩm luôn có chất lượng tốt.

Chỉ số OEE đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu sản xuất tinh gọn.


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Thu thập dữ liệu số lượng sản phẩm các máy sản xuất.
  2. Thu thập dữ liệu thời gian (phút) máy chạy.
  3. Thu thập dữ liệu thời gian (phút) máy chạy có sản phẩm).
  4. Thống kê số lượng lỗi mỗi công đoạn.
  5. Tính toán, vẽ biểu đồ OEE, theo toàn nhà máy, theo năm, tháng...
  6. Tìm kiếm, báo cáo


Xây dựng hệ thống đo lường năng suất sản xuất bằng OEE


Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm thu thập dữ liệu
  2. Website vẽ biểu đồ OEE
  3. Hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: Hệ thống đo lường, sản xuất, OEE
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp