Xây dựng ứng dụng mobile theo dõi dữ liệu sản xuất

Để có thể đảm bảo tiến độ, cũng như chất lượng các sản phẩm sản xuất liên tục thì việc theo dõi dữ liệu sản xuất liên tục là việc làm cần thiết với mỗi nhà máy. Người quản lý có thể can thiệp kịp thời khi các cảnh báo được đưa ra từ hệ thống


Nhiệm vụ của hệ thống:

  1. Input dữ liệu sản lượng sản xuất theo thời gian
  2. Thu thập dữ liệu sản xuất.
  3. Phân tích các sản phẩm OK/NG.
  4. Vẽ biểu đồ dữ liệu theo thời gian.
  5. Truy xuất, báo cáo dữ liệu.


Xây dựng ứng dụng mobile theo dõi dữ liệu sản xuất

Các chương trình vận hành:

  1. Hệ thống phần mềm input dữ liệu.
  2. Hệ thống phần mềm thu thập, phân tích dữ liệu thực tế.
  3. Hệ thống API xử lý dữ liệu cho Mobile.
  4. Ứng dụng mobile.
  5. Các hệ thống lưu trữ, backup dữ liệu.


Tags: Ưng dụng Mobile, Dữ liệu sản xuất, Biểu đồ, Thời gian thực
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp