Hệ thống MES Nhà Máy

Giúp doanh nghiệp quản lý vận hành theo thời gian thực mọi hoạt động sản xuất, giúp tự động hóa quá trình sản xuất, tối ưu hóa quá trình sản xuất, vận hành hệ thống.


MES Nhà Máy

Hệ thống điều hành và thực thi sản xuất (Manufacturing Execution System – MES) là hệ thống thông tin kết nối, giám sát và kiểm soát các hệ thống sản xuất và luồng dữ liệu phức tạp trong nhà máy. Mục tiêu chính của MES là đảm bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động sản xuất và cải thiện năng suất lao động.

Hệ thống MES giúp thu thập dữ liệu về quá trình sản xuất, hiệu suất, truy xuất nguồn gốc, quản lý nguyên liệu và công việc đang tiến hành và các hoạt động khác của nhà máy. Những dữ liệu này cho phép những người ra quyết định hiểu tình trạng sản xuất hiện tại và tối ưu hóa quy trình sản xuất tốt hơn.

Các chức năng cốt lõi của của hệ thống điều hành sản xuất MES:

  1. Thiết lập lịch trình sản xuất
  2. Quản trị hoạt động sản xuất theo thời gian thực
  3. Quản lý chất lượng
  4. Quản lý truy xuất nguồn gốc
  5. Thiết lập kế hoạch bảo trì
  6. Phân tích hiệu suất máy móc tổng thể (OEE – Overall Equipment Effectivenes)

Chúng tôi có kinh nghiệm xây dựng hệ thống MES:

  1. Cho nhà máy với đa dạng các máy sản xuất khác nhau.
  2. Xử lý và bảo đảm đầy đủ lượng dữ liệu lớn từ toàn bộ các máy sản xuất.
  3. Kiểm soát hoạt động của máy móc sản xuất.


Tags: MES, Quản trị, Chất lượng, truy xuất nguồn gốc
dpk

Đăng ký tư vấn giải pháp